Správa domů a bytů na jednom místě

O nás

Historie a současná organizační struktura včetně orgánů družstva.

Historie SBD Škodovák

Budova SBD Škodovák

Historie stavebního bytového družstva Škodovák začala v polovině roku 1959. Vznik Stavebního bytového družstva Škodovák se datuje k 5. 6.1959. Výstavba prvního obytného domu bytového družstva, 60 bytů Táborská 12-18, byla dokončena na Slovanech v roce 1960. Krátce nato následoval dům Rychtaříkova 46-48 a další. S měnícím se názvem podniku Škoda se postupně přejmenovávalo i družstvo. Poslední změna názvu na ‚Stavební bytové družstvo Škodovák‘, byla odsouhlasena Shromážděním delegátů dne 25. 11. 1991. Velký zájem o družstevní výstavbu bytů si však brzy vyžádal vznik administrativy a přijetí prvních zaměstnanců do stálého pracovního poměru náhradou za původní brigádníky. Sídlo družstva se z původní kanceláře v Tylově ulici přestěhovalo nejdříve do ulice Z. Wintra 21. V roce 1971 již družstvo spravovalo přes 3000 bytů a jejich počet se po zahájení integrací nejdříve malých svépomocných a následně i dalších družstev rychle zvyšoval.

S rostoucím počtem bytů zároveň rostla potřeba zajišťování údržby bytů a domů. Proto byly nejprve zprovozněny dílny pro zaměstnance údržby ve Zborovské ulici. S dalším rozvojem družstva bylo přikročeno k výstavbě nového objektu družstva, správní budovy, dílen, truhlárny, skladů a garáží. Do nového areálu na adrese E. Beneše 21 se družstvo přestěhovalo 1. 9. 1982, kde sídlí až dodnes.

Až do roku 1990 bylo celé družstvo, včetně výkonného aparátu, řízeno předsedou družstva. Potřeba operativního řízení běžných provozních záležitostí vedla v roce 1990 ke jmenování prvního ředitele družstva a k vymezení pravomocí pracovního aparátu a představenstva. V roce 1992 byla v družstvu Škodovák zatím ukončena výstavba nových bytů. Posledním dokončeným domem je objekt Bzenecká 2-12 a Brněnská 55-59. Počet bytů a garáží družstva dosáhl téměř 16 000 a družstvo Škodovák se stalo největším družstvem v západočeské oblasti a jedním z největších družstev v České republice.

Významným předělem v historii bytových družstev i v historii družstva Škodovák bylo přijetí zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a zahájení převodů bytů do vlastnictví. V roce 1995 byly zahájeny převody bytů do vlastnictví a od tohoto data začala rovněž nová funkce družstva - správa bytů vlastníků.

Naši členové družstva mají následující výhody spojené s členstvím: právo volit svého delegáta, volit a být volen do všech orgánů družstva, předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a být o jejich vyřízení informován, využívat všech struktur družstva k podávání dotazů a podnětů včetně kontrolní komise, jako orgánu podléhajícího pouze shromáždění delegátů, převést kdykoli svůj družstevní podíl na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která splňuje podmínky členství v družstvu, nabývání neomezeného počtu jednotek k užívání, požádat o novou jednotku (zařazení do seznamu žadatelů) v případě nové družstevní výstavby.

V současné době Stavební bytové družstvo Škodovák vykonává správu bytů a garáží jak pro Společenství vlastníků jednotek tak i samospráv. Počet spravovaných jednotek meziročně dlouhodobě roste o nová společenství a sdružení, jak z řad „škodováckých bytů“, tak i nově příchozích zájemců o správu.

 

Nejvyšším orgánem SBD Škodovák je shromáždění delegátů. Jeho prostřednictvím uplatňují členové družstva svoji řídící a kontrolní činnost. Výkonným a statutárním orgánem družstva je představenstvo, jehož práci řídí předseda představenstva. Projednávat podněty členů a kontrolovat veškerou činnost družstva je oprávněna kontrolní komise.  

 

Posledním v řadě volených orgánů družstva je výbor samosprávy, který za svojí činnost odpovídá členské schůzi samosprávy. Práva a povinnosti všech výše uvedených volených orgánů vychází ze Stanov SBD Škodovák a obchodního zákoníku.

 

Řízením běžné provozní činnosti družstva je pověřen ředitel družstva. Stávající volené orgány a Stanovy SBD Škodovák jsou doplňovány a přizpůsobovány novým podmínkám souvisejících se vznikem společenství vlastníků bez právní subjektivity a s právní subjektivitou v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů.

Orgány družstva

Seznam členů představenstva

předseda Ing. JAN VYSLOUŽIL
místopředseda Ing. JAROSLAV ČEJKA
člen představenstva PhDr. VĚRA DVOŘÁKOVÁ
člen představenstva Ing. PAVEL KOVAŘÍK
člen představenstva Ing. JAN VYSLOUŽIL
člen představenstva Ing. JAN PĚNKAVA
člen představenstva EVA MAŘÍKOVÁ
člen představenstva Mgr. HANA ULČOVÁ
predstavenstvodruzstva@skodovak.cz


Seznam členů kontrolní komise

předseda MARTIN HORVÁTH
člen                   Ing. JAN HRABĚ
člen VÁCLAV KORDA
kontrolnikomise@skodovak.cz


2022 ©SBD Škodovák, Plzeň & Evanek Web Design Studio