Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

NOVINKY

INFORMAČNÍ DESKA

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • 14.2.2019

  PRAVIDELNÁ CYKLICKÁ VÝMĚNA VODOMĚRŮ

  Vážení klienti,

  dovolujeme si Vám oznámit, že v souladu se zákonnými předpisy  budou pracovníci údržby Stavebního bytového družstva Škodovák provádět cyklickou výměnu vodoměrů teplé a studené vody. Při montáži dochází k instalaci suchoběžných, případně mokroběžných vodoměrů, součástí pravidelné výměny je i montáž zpětných klapek. Zástupci výborů společenství budou s dostatečným předstihem kontaktováni vedoucím Úseku nákupu a údržby o zpracování cenové nabídky dle specifikace materiálu a stanovení termínu montáže, případně dohodnutí dalších podmínek. Cyklická výměna vodoměrů proběhne po dohodě se zástupci výborů společenství v první polovině roku 2019 
  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 15.1.2019

  POZVÁNKA NA AKTIV PŘEDSEDŮ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - 2019

  v "Parkhotelu" - konferenční prostor BIG HALL SALES dne 11.02.2018

  V příloze je pozvánka pro předsedu Společenství vlastníků jednotek ve správě SBD Škodovák. V případě nepřítomnosti předsedy SVJ, žádáme o účast jednoho náhradníka z řad členů výboru SVJ. Pozvánka  261kB

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 7.12.2018

  Sdělení - VÁNOČNÍ SVÁTKY 2018

  Zákaznické centrum i budova SBD Škodovák bude uzavřena od 27.12.2018 do 01.01.2019.

  Vážení členové družstva, klienti,

  dovolujeme si Vás informovat, že Zákaznické centrum i budova SBD Škodovákbudeuzavřena

  od 27.12.2018
  do 01.01.2019.

  Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
  v roce 2019 Vám přeje kolektiv zaměstnanců

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 24.7.2018

  Povinnost zápisu skutečného majitele SVJ do rejstříku

  Vážení členové výborů společenství vlastníků,

  novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byla všem právnickým osobám uložena od 1.1.2019 povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
   
  Tato povinnost dopadá jak na bytová družstva (dále jen BD), jakožto osoby zapsané v obchodním rejstříku, tak na společenství vlastníků (dále jen SVJ), jakožto osoby zapsané v  rejstříku společenství vlastníků (oba tyto rejstříky jsou rejstříky veřejnými). Údaje o skutečných majitelích jsou právnické osoby povinny uchovávat nejméně 10 let od zániku takového vztahu.
   
  Kromě vnitřní evidence skutečného majitele jsou BD a SVJ povinna osobu skutečného majitele nechat zaznamenat do evidence vedené rejstříkovými soudy, a to nejpozději k 1.1.2019. Jedná se o elektronickou evidenci vedenou rejstříkovými soudy, která není veřejně přístupná (není veřejným rejstříkem). Zápisy provádí rejstříkové soudy nebo notáři. Přístup do evidence skutečných majitelů je umožněn dálkově např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, finančnímu analytickému úřadu, zpravodajským službám, MV, NBÚ, poskytovatelům veřejné podpory a některým dalším orgánům.
   
  Skutečným majitelem se pak rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Ve vztahu ke společenství vlastníků pak platí vyvratitelná právní domněnka, že skutečným majitelem je fyzická osoba, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
   
  · sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více    než 25 % hlasovacích práv ve společenství, nebo  
  · má být příjemcem alespoň 25% z jí rozdělovaných prostředků, nebo    
  · je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích pravidel
  U SVJ budou tedy za skutečné majitele považováni všichni členové výboru nebo předseda společenství.
  Návrh na zápis skutečného majitele je oprávněna podat příslušná obchodní korporace prostřednictvím rejstříkového soudu nebo notáře. Poplatek za zápis činí 1.000,- Kč. Právnické osoby založené před 01.01.2018, které podají návrh do 01.01.2019 budou od poplatku osvobozeny.
   
  Návrh za SVJ podává výbor SVJ nebo předseda SVJ na formuláři, který je dostupný na následující adrese: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
  Podává-li se návrh v písemné podobě, musí být podpisy na něm úředně ověřeny a musí k němu být připojeny listiny prokazující zapisovanou skutečnost, tj. výpis z katastru nemovitostí prokazující spoluvlastnické podíly.
   
  O skutečném majiteli se zapisuje:
  a) jméno a adresa místa pobytu, popř. bydliště – liší-li se od adresy místa pobytu,
  b) datum narození a rodné číslo,
  c) státní příslušnost
  d) údaj o podílu na hlasovacích právech, o podílu na rozdělovaných prostředcích nebo jiné skutečnosti – v závislosti na tom, na čem je postavení skutečného majitele založeno.
   
  Evidence o skutečných majitelích je informační systém veřejné zprávy, která je vedena rejstříkovými soudy. Evidence o skutečných majitelích není veřejným rejstříkem a přístup do ní může být umožněn pouze v zákoně vyjmenovaným subjektům. Údaje o skutečném majiteli rejstříkový soud zapíše do evidence skutečných majitelů, aniž by o tom vydával rozhodnutí, pouze na základě návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli.
   
  Nebude-li údaj o skutečném majiteli obsažen v evidenci nebo budou-li pochybnosti o správnosti tam uvedených údajů, bude BD nebo SVJ na žádost oprávněných osob povinno sdělit, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a sdělit důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
   
  Sankce stanovené zákonem o veřejných rejstřících pro jiné zápisy a předkládání listin rejstříkovému soudu se v případě nedodržení povinností souvisejících se zápisem skutečného majitele nepoužijí a žádné zvláštní sankce zatím stanoveny nejsou. Teoreticky by bylo možné neprovedení zápisu považovat za přestupek na úseku podnikání dle § 9 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, kdy se právnická osoba dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo  v jiném veřejném rejstříku, popřípadě v jiné evidenci.
   
  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt

Informační deska - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • Datum vyvěšení: 24.6.2019

  V současné době není na informační desce žádná informace...

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt